Η Βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση ή σύστα-ση εμπράγματου δικαιώματος). Ειδικότερα, στην παράγραφο 4, του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, ορίζεται ότι:

 

   " Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώ-νεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. "

 

   Να υπενθυμίσω πως σύμφωνα με τον  ίδιο νόμο, οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, καθώς και οι μηχανικοί που χορηγούν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνταιμε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και

χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

 

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτει ο μηχανικός προκειμένου να εκδόσει τη βεβαίωση είναι τα εξής παρακάτω:

 

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας

  • Τοπογραφικό διάγραμμα

  • Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψεις όψεις τομές κτλ) 

  • Τίτλοι ιδιοκτησίας

  • Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου

  • Δήλωση ιδιοκτήτη 

 

   Σημ: Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιων απο τα παραπάνω έγγραφα, αναλαμβάνω την συλλογή τους απο τις αρμόδιες υπηρεσίες.