Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β'/844 της 16/5/2011, η παλαιά δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη αντικαθίσταται από τη Νέα Υ.Δ.Ε. Βασίζεται στο πρώτυπο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛ.Ο.Τ. HD-384. 

Η νέα δήλωση αποτελείται από τα εξής :

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
 • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα)
 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων... επίσης και θερμοστατών.

   Η ΝΕΑ ΥΔΕ (νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ) δίδεται για τον αρχικό έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε νέες παροχέςκαι για τον Επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε:

 • Κατοικίες (Αλλαγή ονόματος λογαριασμού) πρέπει να επανελέγχονται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται κάθε 7 χρόνια.
 • Κλειστοί επαγγελματικοί χώροι με εύφλεκτα υλικά πρέπει να επανελέγχονται κάθε 2 χρόνια.
 • Χώροι ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού πρέπει να επανελέγχονται κάθε 1 χρόνο.
 • Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) πρέπει να επανελέγχονται κάθε ένα χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης τους, πριν από την επανασύνδεση.

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΔΕΗ

   Αφού επισκεφθούμε το ακίνητό σας και μετά από μιά σειρά μετρήσεων από πιστοποιημένο ειδικό όργανο, εντοπίζουμε τις πιθανές ελλείψεις ή δυσλειτουργίες της εγκατάστασης. Στη συνέχεια κι εφόσον όλα είναι σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς, εκδίδουμε σε 24 ώρες το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στη ΔΕΗ.

Τα έγγραφα που απαιτούνται κατά την επίσκεψη στο χώρο σας είναι :

 • Στοιχεία ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας)
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ (για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις)
 • Κάτοψη του ακινήτου (αν δεν υπάρχει γίνεται επι τόπου αποτύπωση από εμάς χωρίς χρέωση)