Η οριστική μελέτη περιλαμβάνει:

  • Τεύχη υπολογισμών-σχέδια
  • Επιπλέον ανάλυση κατασκευατικών λεπτομερειών
  • Αναπτύγματα οπλισμών
  • Ακριβή προμέτρηση υλικών