Οι μελέτες αυτές αφορούν τις εγκαταστάσεις του κτιρίου οι οποίες υποστηρίζουν την λειτουργία του. Οι εγκαταστάσεις ενός συνηθισμένου κτιρίου είναι η υδραυλική, η ηλεκρική, η εγκατάσταση θέρμανσης/κλιματισμού και επιμέρους μηχανισμών όπως ανελκυστήρας κ.τ.λ. Επειδή ως επί το πλείστον για τις παραπάνω μελέτες απαιτούνται λεπτομερείς υπολογισμοί, εξειδικευμένοι συνεργάτες μας τις εκπονούν ώστε να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του κτιρίου και να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή οικονομία κατά την φάση της κατασκευής.

   Επίσης οι παραπάνω μελέτες μπορούν να γίνουν συμπληρωματικά έστω και αν δεν απαιτούνται από τις υπηρεσίες έκδοσης των αδειών των κτιρίων ώστε να επιτυγχάνεται η άρτια και οικονομική κατασκευή τους.

   Τέλος σημειώνεται ότι όλες οι μελέτες μας πλέον εκπονούνται σύμφωνα με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) με παροχή του αναλόγου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.