Αρχιτεκτονική μελέτη

   Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

   Αφορά στη γενικής μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικοτέρων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

  

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τά παρακάτω στοιχεία: